1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. İl Genel Meclisi Mart Ayı toplantısı yapıldı

İl Genel Meclisi Mart Ayı toplantısı yapıldı

Erzincan İl Genel Meclisi Mart Ayı toplantıları İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında yapıldı.

İl Genel Meclisi Mart Ayı toplantısı yapıldı

Erzincan İl Genel Meclisi Mart Ayı toplantıları İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında yapıldı.

5 gün süren toplantılarda köy ve ilçelerde yapılması planlanan içme suyu, asfalt, kanalizasyon, onarım bakım gibi çalışmaların yanı sırı kamu kurum ve kuruluşların yatırımları görüşüldü. İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun, bahar ayları ile birlikte köy ve ilçelerde çalışmaların yeniden hızlandığını, 2017 yılı içerisinde bir çok projeyi hayata geçireceklerinin altını çizdi.

Toplantılarda alınan kararlar şöyle; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 129 ada, 9 parsel, 23.698,00 m2 niteliği garaj olan (içerisinde sosyal tesis, işletme binası, ambar, atölye, akaryakıt istasyonu vb. bulunan) taşınmazın, mülkiyeti Hazineye ait İlimiz Merkez İzzetpaşa Mahallesi 993 ada, 67 parsel, 12.142,98 m2 ile mülkiyeti Hazineye ait İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 991 ada, 26 parsel, 15.004,11 m2 taşınmazlarla trampa edilmesine,

İl Özel İdaresi bünyesinde köy yollarında asfalt yama ekibinde ve köylerde yapılan çöp toplama işlerinde çalıştırılmak üzere 01.04.2017-31.12.2018 tarihleri arasında 16 kişilik personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımının yapılmasına,

İl Özel İdaremizin hizmet alanları içerisinde yer alan merkez ve ilçelerdeki programlı işler ile köylere hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için hizmet alımı ile personel çalıştırılmasına ihtiyaç duyulduğundan, söz konusu hizmetlerin yürütülmesi için Hizmet Alımı ile 10 Şoför, 10 Operatör ve 5 Atölye Usta Yardımcısı olmak üzere toplam 25 personelin 2 yıl süre ile hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılmasına,

GES Projesi yapımı işi için, İller Bankasından 4.000.000,00 TL Kredi kullanılmasına, Refahiye İlçesi Orçul köy yolu 2.kısmı yapımı işinin (Armutlu köprüsü - Alapınar arası) İl Özel İdaresi bütçe imkanları ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü'nün 2017 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına,

Erzincan İl Özel İdaresinde bulunan arşiv malzemesi ile ileride arşiv malzemesi haline gelebilecek arşivlik malzemenin muhafaza şeklini, muhafaza edileceği arşiv ile saklama süresini göstermek, herhangi bir sebeple kayba uğramasını önlemek, gerekli şartlar altında korunmasını, milli menfaatlere uygun olarak Devletin ve kurumun hizmetinde değerlendirilmesini sağlamak, kurum arşivinde araştırma, inceleme yapılması ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklanarak imha edilmesine dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla, Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki 3473 sayılı Kanunun 6'ncı Maddesine Göre Çıkarılan, 16/05/1988 tarih ve 19816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" esaslarına, 22/02/2005 tarih ve 25735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.Maddesine dayanılarak hazırlanan Erzincan İl Özel İdaresi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin kabulüne,

İl Özel İdaremizin Memur Norm Kadro listesinde boş olan, 1 adet 5.derece Mühendis kadrosunun iptal edilerek, yerine ihtiyaca binaen 1 adet 5.derece Tekniker kadrosunun ihdas edilmesine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ödeneğin tahsis edilmesi halinde işin bu ödenekle yaptırılmasını, ödenek temin edilememesi halinde bahse konu işin yaptırılabilmesi için ödeneğinin temin edilerek, İlimiz Kemaliye İlçesi Aile Destek ve Gençlik Merkezi yapım işinin 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İl Özel İdaresi 2017 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ödeneğin tahsis edilmesi halinde işin bu ödenekle yaptırılmasını, ödenek temin edilememesi halinde bahse konu işin yaptırılabilmesi için ödeneğinin temin edilerek İlimiz Otlukbeli İlçesi Aile Destek ve Gençlik Merkezi yapım işinin 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İl Özel İdaresi 2017 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına,

İl Özel İdaresinin 2016 yılı Muhasebe ve Bütçe ile ilgili gelir, gider ve hesap işlemlerinin denetimi Denetim Komisyonu tarafından yapılmış olup, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 17.maddesi gereğince İl Genel Meclisimize sunulan Denetim Komisyonu raporunun kabulüne,

İlimiz Kemah İlçesi Göğüsbağı Mahallesi, 157 ada, 13, 14 ve 16 parsel numaralı Mülkiyeti Erzincan İl Özel İdaresi (4517540/4571101) ve Maliye Hazinesi (53561/4571101) adına kayıtlı olan taşınmazlara imar uygulaması (yoldan ihdas, İfraz, tevhid ve yola terk) işleminin yapılması ile ilgili konunun, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevkine,

Tarım İl Müdürlüğü'nün 04.01.2017 tarih ve E-4646 sayılı talep yazılarına istinaden; İlimizde ihtiyaç duyulan bir adet süt toplama aracının (20 tonluk kamyon) bedeli İl Özel İdaresi 2017 Mali Yılı bütçesinden karşılanmak üzere satın alınmasına, satın alınacak kamyonun İlimiz Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin talebine istinaden 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 64.maddesine göre süt toplamaya uygun hale getirmek üzere üst yapısının yaptırılmasına ve aracın diğer tüm giderlerinin Birliğe ait olmak kaydıyla hazırlanacak protokol çerçevesinde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine yıllık 4.000,00 TL. ücret karşılığında kiraya verilmesine,

İl Genel Meclisi tarafından, 06.09.2013 tarih ve 247 sayılı kararı ile onanmış ayrıca İl Özel İdaresi ilan panosunda ve İnternet sitesinde bir aylık (30 gün) askı süresi için askıya çıkarılmış ve kesinleşmiş olan İlimiz Tercan İlçesi Yalınkaş Köyü "Çocuk Dostu Köyler" projesi kapsamında yapılan imar planlarının iptaline,

Çöp Toplama Projesi kapsamında Merkez Köylere yönelik köy güzergahları üzerinde bulunan petrol ve sosyal tesis gibi ticari işletmelere ait çöplerin İl Özel İdaresine ait araçlarla aylık 125,00 TL karşılığında alınmasına, bunun haricinde ticari işletmeler tarafından çöplerinin alınması talep edildiği takdirde sefer başına 75,00 TL. olarak ücret tarifesi belirlenmesine, ayrıca bundan sonraki yıllarda ücret artışlarının Vergi Usül Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen çerçevesinde yıllık yeniden değerlendirme oranına göre belirlenmesine,

İl Özel İdaresi 2017 Yılı Yatırım programında yer alan İlimiz Kemah İlçesi Akyünlü Köyü Köy Konağı işi için ayrılan 40.000,00 TL. ödenekten 10.000,00 TL.sinin İncedere Köyü mezarlık duvarı yapımı işinde kullanılması için tahsis değişikliği yapılmasına,

Üzümlü İlçesi Sulu Dere Bölgesine gölet yapılması takdirde bölgedeki su sıkıntısının giderileceği ve Yelli Burun Çahonun Gölü mevkiinde bulunan tarım arazilerinin sulanması için kış aylarında gölette biriken suyun kullanılacağı, bundan dolayı söz konusu bölgede zemin etüdü ve gölet projesinin İl Özel İdaresi teknik elemanları tarafından yapılmasına veya hizmet alımı yöntemiyle İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 2017 yılı ek yatırım programına 30.000,00 TL. ödenekle alınarak projenin hazırlatılmasına,

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği hazırlanmış bulunan İl Özel İdaresi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ödeneğin tahsis edilmesi halinde işin bu ödenekle yaptırılmasını, ödenek temin edilememesi halinde bahse konu işin yaptırılabilmesi için ödeneğinin temin edilerek İlimiz Üzümlü İlçesi Aile Destek Merkezi yapım işinin 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İl Özel İdaresi 2017 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ödeneğin tahsis edilmesi halinde işin bu ödenekle yaptırılmasını, ödenek temin edilememesi halinde bahse konu işin yaptırılabilmesi için ödeneğinin temin edilerek İlimiz Kemah İlçesi Aile Destek ve Gençlik Merkezi yapım işinin 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İl Özel İdaresi 2017 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına,

Otlukbeli İlçe Merkezinde bulunan mevcut 12 km. uzunluğundaki sulama kanallarının bakım ve onarıma ihtiyacı olduğundan İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından mahallinde incelenerek İl Özel İdaresi tarafından yapılmasına,

İl Özel İdaresi 2017 Yılı Sosyal Tesis Yatırım Programında yer alan İlimiz Çayırlı İlçesi Doğanyuva Köyü boru alımı işi için ayrılan 10.000,00 TL. ödeneğin aynı köyün içme suyu inşaatı işinde kullanılmak üzere, Göller Köyü parke yapımı işinde bulunan 30.000,00 TL. ödeneğin aynı köyün Aşevi ve Köy Konağı bakım onarım işlerinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, İlimizde arıcılığı geliştirmek amacıyla arı keki ve şekerden pudra yapılması ile ilgili hazırlanan proje teklifinin 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine,

Yeşilçat Köyünde kanalizasyon olduğu fakat fosseptik çukurunun olmadığı, fosseptik çukurunun yapılacağı bölgede köy tüzel kişiliğine ait yer olmadığı, bununla ilgili olarak şahsa ait olan bir yer bulunduğu, söz konusu yerin alınabilmesi için köy katkılı olarak 25.000,00 TL. ödeneğin İl Özel İdaresi 2017 Mali Yılı bütçesinden karşılanmasına,

İliç İlçesi Sütlüce ve Kuran Köy yollarının viraj genişletilmesi ve diğer bakım ve onarım işlerinin İl Özel İdaresine ait makine parkındaki araçlarla yapılmasına,

Kemaliye İlçesi Y.Mutlu Köyü köy konağı onarımı ve mezarlık duvarı yapımı işi için 25.000,00 TL. ödeneğin İl Özel İdaresi 2017 Mali Yılı Bütçesinden karşılanması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine,

Erzincan Merkez Günbağı ve Çatalören Köylerinin içme suyu sıkıntılarının giderilebilmesi için İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından her iki köye ait söz konusu iş için projelerinin çizilmesi ve yaklaşık maliyetlerinin belirlenerek İl Genel Meclisine rapor halinde sunulmasına,

İl Özel İdaresi 2017 Yılı Yatırım Programında yer alan İlimiz Merkez Elmaköy Köyü çobanevi işi için ayrılana 60.000,00 TL. ödeneğin aynı köyün cami önüne şadırvan yapımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,

Oğlaktepe Köyünün merası ile köy ortasından Çardaklı deresinin geçtiği, büyük ve küçük baş hayvanların meraya geçişlerinde tehlike arz ettiği, söz konusu sıkıntının giderilebilmesi için 3 adet 400'lük korige borunun İl Özel İdaresi ambar mevcutlarından karşılanmasına,

Küçük Çakırman Köyü Çakırman Vanki Mahallesinde bulunan cami onarımı işi için 10.000,00 TL. ödeneğin İl Özel İdaresi tarafından Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına, ayrıca bu mahallenin arazi sulama işinde kullanılmak üzere 1500 metre 200'lük sulama borusunun İl Özel İdaresi ambar mevcutlarından karşılanmasına,

Üzümlü İlçesi Kureyş Sarıkaya Köy yolunda meydana gelen tahribat nedeniyle 2 Km.lik yolun İl Özel İdaresi araçları tarafından kumlama işinin yapılmasına, ayrıca Çadırtepe Köyünde İl Özel İdaresi araçlarının arazi yol çalışmaları neticesinde tahrip olan yol geçişlerinde kullanılmak üzere 180 metre 300'lük borunun ambar mevcutlarında karşılanmasına,

Refahiye İlçesi Laleli Köyü sınırları içerisindeki I41B20D3D ve I41B25A2a paftasında yer alan 125 ada, 2 parsel numaralı yaklaşık 2,9 ha.lık taşınmaz alan üzerinde hazırlanan Konut amaçlı nazım ve uygulama İmar Planının onaylanmasına,

Üzümlü İlçesi, Karakaya Köyü sınırları içerisindeki 17-O-IV paftasında yer alan 808 parsel numaralı yaklaşık 0.6 ha.lık taşınmaz alan üzerinde bulunan "Ortaokul alanının tamamının alan kullanımının "Sosyal Tesis Alanı" olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan uygulama İmar Plan tadilatı onaylanmasına,

Üzümlü İlçesi Bayırbağ Köyü sınırları içerisindeki 17LII paftasında yer alan 135 ada, 1 parsel numaralı yaklaşık 1,4 ha.lık taşınmaz alan üzerinde bulunan "Spor Alanı"nın bir kısmının alan kullanımının "Sosyal Tesis Alanı" olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan uygulama imar plan tadilatının onaylanmasına,

Üzümlü İlçesi Karakaya Köyü sınırları içerisindeki 17-O-I paftasında yer alan 2428 parsel numaralı yaklaşık 0.1 ha.lık taşınmaz alan üzerinde bulunan "Resmi Kurum Alanı"nın tamamının alan kullanımının "Spor Alanı" olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planının onaylanmasına,

Merkez ve İlçelerin tarihi ve kültürel tanıtımının yapılabilmesi için 30.000 adet resimli posta pulu yaptırılarak Erzincan Valiliği, İl Özel İdaresi ve tüm İlçe Kaymakamlıklarının posta işlerinde kullanılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine,

Merkez İlçeye bağlı Türkmenoğlu-Binkoç Köyü arası 2 Km, Kılıçkaya Köyü 2 Km, Pınarönü Köyü 3 Km, Sazlıpınar Köyü 1,5 Km, Beşsaray Köyü 1,5 Km, Gölpınar Köyü Çayır Mevki 1 Km, Günbağı Vank Mezrası 2 Km. stabilize işleri ile Kalecik Köyü Yayla Yollarının İl Özel İdaresine ait iş makineleri ile yapılması ve 1 Km. sulama suyu borusu verilmesine,

Kemah İlçesine bağlı Gökkaya Köyü Gökdere Mezrası yol genişletme ve kumlama işleri ile Şahintepe, Kırıkdere Köy yollarının bakım, onarım ve stabilize işlerinin İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım programına alınarak yapılmasına,

Merkez Bahçeliköy Köyünün kanalizasyon ihalesi yapılmış olup çalışmaya başlanıldığı, içme suyu hattının ise yeni olduğundan şebeke yenilemesi yapılmayacağı, içme suyu şebekesi yapılırken mahalle başlarına vana konulmadığı için 30 Adet vana ile logar yapılması işinin 15.000,00 TL. ödenekle İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak yapılmasına,

Üzümlü İlçesi Göller Köyünde yapılan kanalizasyon çalışmaları sonucunda yollarda meydana gelen tahribat nedeniyle 1 Km.lik kısmın kumlama çalışmalarının İl Özel İdaresine ait araçlarla yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

İl Genel Meclisi Mart Ayı toplantısı yapıldı

İl Genel Meclisi Mart Ayı toplantısı yapıldı

Haber KaynağıHaber Kaynağı

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.