1. HABERLER
  2. DİN
  3. Kadir Gecesi neden 27. gecedir? | Kadir Gecesi neden Ramazan'ın 27. gecesidir?

Kadir Gecesi neden 27. gecedir? | Kadir Gecesi neden Ramazan'ın 27. gecesidir?

Her yıl Ramazan ayının 27. gecesinde icra edilen ve Müslüman almei için kutsal addedilen Kadir Gecesi'nin neden her yıl bu tarihte utlandığı merak konusu oldu. Peki Kadir Gecesi neden 27. gecedir? | Kadir Gecesi neden Ramazan'ın 27. gecesidir? Detaylar haberimizde...

Kadir Gecesi neden 27. gecedir? | Kadir Gecesi neden Ramazan'ın 27. gecesidir?

İslamiyet tarihinin en önemli günlerinden bir tanersi olan Kadir Gecesi, her yıl Ramazan ayının 27. gecesinde eda edilerek, dua ve ibadetlerle geçirilir. Dini bilgilere göre, Hz. Muhammed Peygambere Hira Mağarası'nda bulunduğu sırada, Cebrail tarafından Kur'an-ı Kerim'in vahyedilmeye başlandığı tarih olarak kabul edilen Kadir Gecesi hakkında, Kadir Gecesi neden 27. gecedir? | Kadir Gecesi neden Ramazan'ın 27. gecesidir? soruları da en sık arştırılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

KADİR GECESİ NEDEN 27. GECEDİR?

Kadir Gecesi, tüm İslam alemi için önemi büyük bir kutsal gün olarak kabul edilmektedir. İnanışa göre bu gece, Hz. Muhammed'e, insanlığa gönderilen son kutsal kitap olan Kur'an-ı Kerim vahyedilmeye başlanmıştır. Cebrail melek tarafından, Hira Mağarası'nda bulunduğu sırada vahyedilen Kur'an'ın ilk ayetleri, Alak suresinin ilk 5 ayeti olarak bilinmektedir. Ancak Kadir Gecesi'nin tam anlamıyla Ramazan'ın 27. gecesi olup olmadığı kesin değildir. Gelgelelim Kadîr–i Mutlak Hazretleri, ümmete rahmet için Kadir Gecesi'nin Ramazan’ın hangi gecesi olduğunu açıkça bildirmemiştir. Malumdur ki Cenab–ı Hak şu imtihan dünyasında çok mühim şeyleri gizlemiştir.

Kadir Gecesi neden 27. gecedir? | Kadir Gecesi neden Ramazan'ın 27. gecesidir?

İnsanın ecelini ömrü içinde, makbul veli kullarını insanlar içerisinde ve ism–i a'zamı esma–i hüsna içinde gizlemiştir. Aynı şekilde cuma günü içinde icabet saati, beş vakit namaz içinde salât–ı vustâ, bütün ibadetler içinde rızayı ilahî, zaman içinde kıyamet, hayat içinde ölüm ve Ramazan günleri içinde Kadir Gecesi gizlenmiştir.

Bunlar gizli kaldıkça, sair efrad dahi kıymetdar kalır, ehemmiyet verilir. Üstad Bediüzzaman, "Bazı şeylerin bazı şeyler içinde gizlenmesinin hikmetinin, o şeyin diğer fertlerini de kıymetlendirmek olduğunu ve eğer bu gibi özel şeyler açıklanırsa, diğer şeylerin değerden düşeceğini" belirtir.

Kadir Gecesi neden 27. gecedir? | Kadir Gecesi neden Ramazan'ın 27. gecesidir?

Bilindiği üzere: Peygamberimiz (asm), bu gecenin Ramazan’ın son on veya yedi günündeki tek gecelerden (21, 23, 25, 27, 29) birisi olduğunu söylemiştir. Ancak 27. gecesi olduğunu belirten hadîs–i şerifler, ekserî âlimler tarafından büyük kabul görmüş ve bütün İslâm âlemi de bunu benimsemiştir. Bu benimseme ile alâkalı, Bediüzzaman Hazretleri’nin yorumu şöyledir:

“Yarın (27.) gece Leyle–i Kadir olma ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müçtehidler, o geceye Leyle–i Kadri tahsis etmişler. Hakiki olmasa da, madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor. İnşallah hakiki hükmünde kabule mazhar olur.” (bk. Şualar, On Dördüncü Şua)

 KADİR GECESİ NEDEN RAMAZAN'IN 27. GECESİDİR?

Kadir gecesini Ramazanın son on gününde arayın. [Müslim]

Kadir gecesini, Ramazanın son on gününün 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek gecelerinde veya Ramazanın son gecesinde arayın. Sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirenin günahları affolur. [İ. Ahmed]

Kadir Gecesi neden 27. gecedir? | Kadir Gecesi neden Ramazan'ın 27. gecesidir?

Kadir gecesi Ramazanın 27. gecesidir. [Ebu Davud]

İmam-ı a’zam hazretleri, Kadir gecesinin, Ramazanın 27. gecesine çok isabet ettiğini bildirmiştir.

"Kadir gecesine rastlamış olan bir geceyi ihya eden, Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevab kazanır" hadis-i şerifini düşünerek, sık sık vaki olan 27. gece ihya edilirse, o gece Kadir gecesi olmasa bile, büyük sevaba kavuşulur.

Kadir gecesini soran bir zata, Peygamber efendimiz, "Bu yıl Kadir gecesi Ramazanın ilk gecesiydi, geçti. 27. geceyi ihya et! Ramazanın 27. gecesini ihya edene, vücudundaki kıllar sayısınca, hac, umre, şehid ve gazi sevabı verilir" buyurdu.

Kadir Gecesi neden 27. gecedir? | Kadir Gecesi neden Ramazan'ın 27. gecesidir?

Başka birisine de, "Bu yıl Kadir gecesi geçti, fakat Ramazanın 27. gecesini ihya et! Kadir gecesi sevabına kavuşursun. Şefaatten nasipsiz kalmazsın" buyurdu.

Hazret-i Âişe validemize de, "13. geceydi, geçti. Kadir gecesini kaçırdıysan, 27. geceye kavuşursun. O geceyi ihya edersen, ahiret yolculuğu için, azık olarak, o geceki ibadet sana yeter" buyurdu.

Hazret-i Âişe validemiz de, "Resulullah, Ramazanın son on gününde çok ibadet ederdi" buyuruyor. [V. Necat]

Kadir Gecesi neden 27. gecedir? | Kadir Gecesi neden Ramazan'ın 27. gecesidir?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur’ân-ı Kerîm’in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden “gün” kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

Kadir Gecesi neden 27. gecedir? | Kadir Gecesi neden Ramazan'ın 27. gecesidir?

Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, “İʿtikâf”, 15). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.

Kadir Gecesi neden 27. gecedir? | Kadir Gecesi neden Ramazan'ın 27. gecesidir?

Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar. Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 2-3; Müslim, “Ṣıyâm”, 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir. Bu hususta sahâbeden gelen rivayetlerde en çok ramazanın 27. gecesi öne çıkıyorsa da (Müslim, “Ṣalâtü’l-müsâfirîn”, 179-180, “Ṣıyâm”, 220-221; Ebû Dâvûd, “Şehru Ramażân”, 2, 6; Tirmizî, “Ṣavm”, 72) bu rivayetler ihtilâflı olduğundan kesinlik ifade etmemektedir. Bazı nakillerde Hz. Peygamber’in Kadir gecesinin vaktini haber vermeye teşebbüs ettiği, ancak o sırada bir konuda anlaşmazlığa düşen iki sahâbînin Resûlullah’a başvurması üzerine buna fırsat bulamadığı, daha sonra da konunun zihninden silindiği bildirilir (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 4; Müslim, “Ṣıyâm”, 217; Dârimî, “Ṣavm”, 56).

Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir gecesinin bildirilmemesi yoluyla müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tâzimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur (Zemahşerî, IV, 273; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 28-29).

Kadir Gecesi neden 27. gecedir? | Kadir Gecesi neden Ramazan'ın 27. gecesidir?

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, “Fażlu leyleti’l-Ḳadr”, 1; Müslim, “Ṣalâtü’l-müsâfirîn”, 175-176). Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i‘tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, “Fażlu leyleti’l-Ḳadr”, 5; “İʿtikâf”, 1; Müslim, “İʿtikâf”, 1-5; Tirmizî, “Ṣavm”, 73). Bir hadiste Resûl-i Ekrem’in Kadir gecesinde, “Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!” şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, “Daʿavât”, 84; İbn Mâce, “Duʿâʾ”, 5). Bu sebeple müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.

Kadir gecesi hakkında birçok risâle yazılmıştır. Bunlar arasında Bedreddin el-Karâfî (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3582; TSMK, III. Ahmed, nr. 545), Ali el-Kārî (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3666; Hacı Mahmud, nr. 329), Ahmed b. Ali el-Bûnî (Süleymaniye Ktp., Cârullah Efendi, nr. 2083), Süleyman b. İbrâhim el-Alevî (İÜ Ktp., AY, nr. 3280), Muhammed Abdürraûf el-Münâvî (Beyazıt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 239) ve Aziz Mahmud Hüdâyî’nin (Gazi Hüsrev Bey Ktp., Karagöz Bey, nr. 3571) eserleri sayılabilir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT