1. HABERLER
  2. DİN
  3. Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir? Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir?

Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir? Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir?

Yüce Allah'ın Kuran-ı Kerim'i Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e vahyetmeye başladığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi yaklaştıkça, hakkında yapılan aramalar da arttı. Peki Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir? Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir? İşte Diyanet kaynağıyla Kadir Gecesi'nde yapılması gerekenler.

Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir? Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir?

İslam dinine göre, yüce Allah tarafından Hz. Muhammed'e ve tüm İslam alemine gönderilen Kur'anı-Kerim'in vahyedilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi, her yıl Ramazan ayının 27. gecesinde eda edilir. İslam inancına göre Allah Kur'an'ın ilk ayetlerini Cebrail isimli melek aracılığıyla İslam dininin Peygamberi Muhammed'e Nur Dağı Hira Mağarası'nda göndermiştir. İndirilen ilk ayetler Alak Suresi'nin ilk 5 ayetidir. Peki Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir? Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir?

KADİR GECESİ SAAT KAÇA KADAR İBADET EDİLİR?

Hazreti Muhammed, 40 yaşına yaklaştığında toplumdan uzaklaşarak Mekke’nin kuzeyinde, Nur dağı'ndaki Hira mağarasında inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edinmiş, bu durum 1-2 yıl devam etmiştir. 610 yılında bir Ramazan gecesi (Kadir gecesi) hırkasına bürünüp Hira Mağarasında tefekküre daldığı bir sırada ilk vahyi almıştır. Muhammed'in 610 yılından başlayarak, öldüğü yıl olan 632'ye kadar aldığı vahiyler Kur'an'ı oluşturur.

Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir? Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir?

2021 yılında, 8 Mayıs Cumartesi günü eda edilecek olan Kadir Gecesi, 9 Mayıs sabah vaktine dek ibadet edilebilecek.

KADİR GECESİ İBADETLERİ NELERDİR?

Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

- Kur’ân-ı Kerîm okumak
- Tevbe istiğfar etmek
- Salat u selam getirmek
- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak
- Allah’ı çokça zikretmek
- Sadaka vermek

KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle )

Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,

Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.

Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir? Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir?

Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!

Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi!

Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!

Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

Cümlemize vicdan genişliği lutfet Kalplerimize inşirah bahşet Bizleri kollektif şuura sahip kullarından kıl

Ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!

Ey yüceler yücesi olan Allahım Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider. Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver.

Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle.. Kalplerimizi birbirene ısındır ve Bizleri birbirimize sevdir
Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi Bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!

Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir? Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir?

EY ÇARESİZLER ÇARESİ

Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; Ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur. Ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; Yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.

EY KORUYUP KOLLAYAN ALLAHIM

Önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla başbaşa bırakma; Akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, Nefislerimizi cismânîliğin baskılarından, Gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle ya Rabbi..Biz kullarını; ilimde kibir ve gururdan, İbadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru ya Rabbi!

Senin yolunda yürüyor gibi görünüp senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde iç içe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.

Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir? Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir?

EY RAHMETİ GAZABININ ÖNÜNDE BULUNAN

Amellerimizdeki eksikliklere ve sözlerimizdeki kırık-döküklüğe değil, hakkındaki hüsn-ü zannımıza ve rahmetine bağladığımız recâmıza göre muamele et ve bizim dualarımıza da icabet buyur;

YA İLAHE'L-ALEMİN

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor, şu mübarek Regaib gecesinde bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz.

EY GÜNAHLARI BAĞIŞLAYAN

Şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla, inayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; Bizleri yara-bere almadan ötelerdeki güzelliklere ancak sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış ve kırılmış ruh dünyamızı da ancak sen tamir edebilirsin. İçimizi sana döküyor, kusurlarımızı sana açıyor ve bizlere yeniden iyi insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi

Kadir Gecesi, İslam aleminde tes’id edilen gecelerin en feyizlisidir. Kur’an-ı Kerim Peygamber Efendimize bu gece içinde gönderilmeğe başlanmış olmakla kudsi bir hususiyeti haiz bulunuyor. Yine bu gece içinde ibadet, öbür gecelere nisbetle, bin ay ibadetten hayırlı olmak gibi, ilahi bir imtiyaza mazhar olmuş bulunuyor.

Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir? Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir?

Yine bu gece müstakbel seneye kadar cereyan edecek her türlü mühim hadiseler hakkındaki Allah’ın ezeli kaza ve takdiri infaz ve meleklere tebliğ olunuyor. Kadir Gecesi bu şerefli hususiyetleri haiz olmakla bu gece hakkında müstakil bir sure nazil ·olarak şan ve şerefi tebcil olunmuş bulunuyor. Bu geceye Kadir Gecesi denilmesinin sebebi bunlardır.

Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir? Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir?

Bu sebeplere mebni Peygamber Efendimiz de buyurmuştur ki: "Her kim Kadir Gecesinde bu gecenin haiz bulunduğu şeref ve itibara inanarak ve Allah’ın inayet huyuracağı sevap ve mükafatı umarak bu mübarek geceyi ibadetle tebcil ve tes’id ederse geçmiş küçük günahlar mağfiret olunur"

(Buhart - Kadir Gecesi babı). Kadir Gecesinin Ramazanın yirmi yedinci gecesi olduğu kat’i değildir. Ancak Resulu Ekremin tesadüf ettiği Kadir Geceleri hakkındaki rivayetler arasında yirmi yedinci geceye ait olan rivayet tercih olunarak bu gece ibadetle tes’id oluna gelmiştir. Ramazanın (1, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 30) uncu gecelerinden her birisini iltizam eden haberler de vardır.

Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir? Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir?

İmam Ebu Hanife ile Hanefilere göre Kadir Gecesi, yalnız Ramazan ayı gecelerine mahsus olmayıp senenin öbür aylarının gecelerinden her hangi bir geceye tesadüf edebilir. Muhiddin Arabi Fütühatında: «Nas ı JKadir Gecesinin zamanını tayin hususunda ihtilaf etmişlerdir. Ben de bu mübarek geceye kah Şabanda, kah Rebiülevvel ayında, kah Ramazanın ~on on gününün bir gecesinde tesadüf ettim» demiştir. Şu halde bir se! nenin her gecesinin Kadir Gecesi ümidiyle feyizli ve ibadetli geçirilmesi ,lazımdır. Nasıl ki bir şair de: «Ey üstad! Sen bizeKadir Gecesinin niçin bir takım nişanelerini sayıp döküyorsun; eğer sen zaman denilen hayat ölüsünün kıymetini biliyorsan her gece Kadir Gecesidir.» demiştir.

İmam Buhari’nin müteaddit rivayetlerine göre Kadir Gecesinin Ralmazanın son on gecesinden birisinde olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü Resulü Ekrem Ramazanın bu son on gününde aile hayatından çekilerek kendisini tamamiyle ibadete verirdi. Mescitte kurdurduğu küçük bir çadır içinde tamamiyle münzevi bir hayat yaşardı. Ebu. Said-i Hudri’nin bir rivayetine göre Resulü Ekrem’in içinde itikaf edip münzevi ibadet ettiği bu çadır, bir Türk çadırı idi (Müslim).

Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir? Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir?

Bunun keçeden yapılmış ufak ve yuvarlak bir çadır olduğu da bildiriliyor l(Nevevi). Ali-el-Kari de adının (Harkan) olduğunu haber veriyor (Mirkat: C. 2, s. 50). Kadir gecesini, Müslümanlar namaz kılmak, Kur’an okuma Tanrı’ya dua etmek, günahlarından tövbe ve istiğfar etmek suretiyle tes’id derler. Hazret-i Aişe’den rivayet olunduğuna göre Peygamberimiz Ramazan gecelerini bu nevi ibadetlerle ihya ederdi (Buhari). Namaz huşusunda üzerinde namaz borcu olan kimsenin hiç olmazsa beş vakit kaza namazı kılması, nafile namaz kılmaktan daha faziletlidir.

Dua hususunda da Hazret-i Aişe der ki: Resulü Ekreme:

-Ya Resulallah, Kadir Gecesine tesadüf edersem nasıl dua edeyim? diye sordum.

- Allahümme inneke afüvvün tühibbül afve fa’fü anni = Allah’ım sen affedersin ve affetmeyi seversin. Benim günahlarımı da bağışla, diye dua et! buyurdu.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT