1. HABERLER

  2. ÇALIŞMA HAYATI

  3. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği İçin Aranan Şartlar Neler 2 Mart 2018

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği İçin Aranan Şartlar Neler 2 Mart 2018

Milyonlarca erkeğin beklediği çarşı ve mahalle bekçilerinde aranan nitelliler Resmi Gazetede yayımlandı. en az ilkokul mezunu olması gereken erkeklerde aynı zamanada askerlik başvurunun ön koşulu arasında yer alıyor.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği İçin Aranan Şartlar Neler 2 Mart 2018

Çarşı ve mahalle bekçilerinde aranacak nitelikler, seçme ve değerlendirme komisyonlarının oluşumu ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları kapsayan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. En az ilkokul mezunu olmak ve askerliği tamamlamış olmak ön koşulken, adayların eşit puan alması durumunda yaşı en genç olanın seçileceği beliritliyor. Çarşı ve mahallelerde bekçilerde aranan koşullar ve nitelikler haberimizde.

EN AZ İLKOKUL MEZUNU VE ASKERLİĞİNİ TAMAMLAMIŞ OLMALI

Yönetmeliğe göre, en az ilkokul mezunu, askerliğini tamamlamış,18 yaşından büyük ve 31 yaşından gün almamış kişiler, çarşı ve mahalle bekçiliğine başvurabilecek.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği İçin Aranan Şartlar Neler 2 Mart 2018

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?

- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

- Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

- Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Sağlık Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak,

- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

- Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak."

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği İçin Aranan Şartlar Neler 2 Mart 2018

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler, başvurma süresinin bitiminden en az 15 gün önce Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulacak.

Giriş sınavına başvurular, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen yer ve ilan edilen tarihler arasında şahsen yapılacak. Eksik belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular ile başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği İçin Aranan Şartlar Neler 2 Mart 2018

SINAVLAR ÜCRETLİ Mİ?

Başvuruda bulunan adaylardan İçişleri Bakanlığınca belirlenen miktarda sınav ücreti alınacak. Ücretler Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılacak. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından sınav ücreti alınmayacak.

Adaylardan başvuru sırasında T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, sınav başvuru dilekçesi, diploma veya geçici bitirme belgesinin fotokopisi, son bir yıl içinde çekilmiş 4 biyometrik fotoğraf, kendisi ve evli ise eşinin bu başvuruya engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları istenecek. Ayrıca şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği, sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, askerlik terhis belgesi fotokopisi, yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi talep edilecek.

Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları İçişleri Bakanlığınca uygun görülen müracaat kabul komisyonlarınca alınacak. Başvuru ile ilgili  istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği İçin Aranan Şartlar Neler 2 Mart 2018

İLK ÖNCE SAĞLIK KONTROLÜ YAPILACAK

Adaylar sınavlara girmeden önce ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecek. Adaylar, ön sağlık kontrolü komisyonuna, ilaç raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu, herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden olan raporları ile sağlık özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları sunmak zorunda olacak. Bütün bu bilgi, belge ve raporlar, aldırılacak olan memuriyete giriş raporları ile birleştirilerek Sağlık İşleri Daire Başkanlığına gönderilecek.

Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Çarşı ve mahalle bekçisi adayı olur" veya "Çarşı ve mahalle bekçisi adayı olamaz" şeklinde karar verecek. "Çarşı ve mahalle bekçisi odayı olamaz" kararına ilişkin adaylara gerekçe belirtilecek, bu adaylar sınavın diğer aşamalarına geçemeyecek.

PERSONEL ALIMLARI HANGİ AŞAMALARDAN OLUŞUYOR?

Çarşı ve mahalle bekçiliği için giriş sınavları "yazılı", "fiziki yeterlilik" ve "sözlü" şeklinde yapılacak. Hakkında "Çarşı ve mahalle bekçisi adayı olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramayacak.

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Çarşı ve mahalle bekçisi odayı olur" kararı verilenler ise yazılı sınava alınacak.

Yazılı sınav soruları, soru hazırlama komisyonu tarafından belirlenecek. Hazırlanan sorular içerisinden soru denetleme ve soru bankası oluşturma komisyonunca seçim yapılarak yazılı sınavda sorulacak sorular tespit edilecek.

SINAVLAR TEST Mİ KLASİK Mİ?

Yazılı sınav, test şeklinde olucak ve adaylara beş şıklı, çoktan seçmeli yüz soru sorulacak.

Sınav soruları Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür konularından hazırlanacak. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden en az 50 puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanların listesi internet üzerinden duyurulacak.

Yazılı sınavda başarılı olanlar, fiziki yeterlilik sınavına alınacak. Fiziki yeterlilik sınavı adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılacak. Fiziki yeterlilik sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sınav sonucunda 60 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacak. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve mahalle bekçisi adayı olamaz" kararı verilecek ve başarısız adaylar sözlü sınavına geçemeyecek.

SÖZLÜ MÜLAKATTA NELER SORULUYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonunca sözlü sınava alınacak. Adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilerek konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Her aday, konu hakkındaki bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

Adayın sözlü sınavından başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecek.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği İçin Aranan Şartlar Neler 2 Mart 2018

EŞİTLİK DURUMUNDA HANGİ ADAYLARA ÖNCELİK VERİLECEK?

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı, adayın yazılı sınav puanının yüzde 25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının yüzde 25’i ve sözlü sınav puanının yüzde 50’sinin toplamı olacak. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla yazılı sınavdan alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacak. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecek.

İllerdeki ilgili emniyet birimlerince kendi iline planlanan asıl adaylara güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılarak, sonucu olumlu olanlar tebligat üzerine en geç 60 gün içinde, Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre alacakları sağlık kurul raporlarını, planlandığı ildeki eğitim şube müdürlüğüne teslim edecek. Söz konusu raporlar, illerdeki eğitim şube müdürlüklerince Sağlık Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerekli işlemler yapılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığına gönderilecek. Çarşı ve mahalle bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar valinin onayı ile aday memur olarak atanacak.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği İçin Aranan Şartlar Neler 2 Mart 2018
Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, gerekli sağlık şartlarını taşımayan veya ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayan ya da aday memurluktan istifa eden veya herhangi bir sebeple ayrılanların yerine planlama yapılan ildeki eğitim şube müdürlüğünce sırası ile yedek aday çağrılacak.

HABERE YORUM KAT