1. HABERLER

  2. ÇALIŞMA HAYATI

  3. DPB | Belediyesi emrine naklen müfettiş olarak atanma talebi hakkında

DPB | Belediyesi emrine naklen müfettiş olarak atanma talebi hakkında

Daha önce Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğünde müfettiş olarak görev yapmış olup, halen ….. Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan personelin … Belediyesi emrine naklen müfettiş olarak atanamayacağına ilişkin 25/07/2007-13158

DPB | Belediyesi emrine naklen müfettiş olarak atanma talebi hakkında

ÖZET: Daha önce Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğünde müfettiş olarak görev yapmış olup, halen ….. Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan personelin … Belediyesi emrine naklen müfettiş olarak atanamayacağına ilişkin 25/07/2007-13158

                Daha önce Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğünde müfettiş olarak görev yapmış olup, halen ….. Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan personelin …. Belediyesi emrine naklen müfettiş olarak atanıp atanamayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

        Bilindiği üzere, …. Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “ Müfettiş Yardımcılığında geçen süre dahil olmak üzere en az 4 yıllık Müfettişlik hizmeti bulunan, mesleğe yarışma ve yeterlik sınavını kazanarak girmiş olan Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar ve İktisadi Devlet Teşekkülü Müfettişleri, doğrudan Üsküdar Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müfettişliğine atanabilirler.” hükmü yer almaktadır.

         Diğer taraftan, 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 1 inci maddesinde; “Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı adıyla hususi hukuk kurallarına tabi olmak üzere bir banka kurmak için Vakıflar Umum Müdürlüğüne selahiyet verilmiştir.” hükmü yer almakta, aynı Kanunun 3 üncü maddesinde bankanın şubelerinin kamu bankalarının şubeleri niteliğinde olduğu, 14 üncü maddesinde banka hesaplarının Vakıflar Genel Müdürlüğüne verileceği, 16 ncı maddesinde Banka Genel Müdürünün Başbakan tarafından atanacağı hüküm altına alınmış olup, Geçici 2 nci maddesinde ise bu hükümlerin Vakıflar Genel Müdürlüğü hisselerinin %50’nin altına düşünceye kadar geçerli olacağı ifade edilmiştir.

         Ayrıca, 18/06/1984 tarihli ve 18435 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde; “Bu Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşlarını ve bunların müesseselerini, bağlı ortaklıklarını ve iştiraklerini kapsar…” hükmüne, 2 nci maddesinde ise; “İktisadi devlet teşekkülü "Teşekkül"; sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi teşebbüsüdür.” hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.

         24/12/1/2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 2 nci maddesinde; “Bu Kanun, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrolünü kapsar…” hükmü, 12 nci maddesinde ise; “Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri; merkezî yönetim bütçesi, sosyal güvenlik kurumları bütçeleri ve mahallî idareler bütçeleri olarak hazırlanır ve uygulanır. Kamu idarelerince bunlar dışında herhangi bir ad altında bütçe oluşturulamaz.

            Merkezî yönetim bütçesi, bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin bütçelerinden oluşur.  

            Genel bütçe, Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesidir.” hükmü yer almaktadır.

         Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığının gerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gerekse 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına girmemesi karşısında, daha önce Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğünde müfettiş olarak görev yapmış olup, halen …. Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan personelin …. Belediyesi emrine naklen müfettiş olarak atanmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

HABERE YORUM KAT