1. HABERLER

  2. ÇALIŞMA HAYATI

  3. DPB | Fakültenin Adının Değiştirilmesi ve Yeni Fakülte Kurulması hakkında

DPB | Fakültenin Adının Değiştirilmesi ve Yeni Fakülte Kurulması hakkında

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bünyesindeki Fakültenin Adının Değiştirilmesi ve Yeni Fakülte Kurulmasına İlişkin. (29/03/2010-6178)

DPB | Fakültenin Adının Değiştirilmesi ve Yeni Fakülte Kurulması hakkında

ÖZET: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bünyesindeki Fakültenin Adının Değiştirilmesi ve Yeni Fakülte Kurulmasına İlişkin. (29/03/2010-6178)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Fen-Edebiyat Fakültesinin adının Fen Fakültesi olarak değiştirilmesi ve Rektörlüğe bağlı olarak Edebiyat Fakültesi kurulmasına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

                İlgi yazı ve ekinde yer alan gerekçenin incelenmesinden, Fen ve Sosyal bölümlerin eğitim, öğretim ve araştırma alanlarının oldukça farklı olduğu, öğretim elemanlarının beklentilerinde ve planlamalarında bu farklılığın ortaya çıktığı, ayrıca Fen ve Sosyal bölümlerin dayandığı temel ilkelerin birbirinden farklı olması sebebiyle bölümler arasında harcama problemleri ve huzursuzlukların ortaya çıktığı ve bu sebeple söz konusu fakültenin ikiye ayrılmasının doğru olacağı anlaşılmaktadır.               Bilindiği üzere, 28/03/1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun “Esaslar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur.Bir üniversitede;(…)

                b) Fen, edebiyat, eğitim, eğitim bilimleri, iktisadi ve idari bilimler, hukuk, tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner, mühendislik, mimarlık, ziraat, orman, ilahiyat ve güzel sanatlar fakülteleri veya bunların iki ya da daha fazlasının birlikte teşkil edeceği fakülteler ile ihtiyaca göre kurulacak diğer fakülteler;

                 (…) bulunabilir.” hükmü, mezkur Kanunun 4633 sayılı Kanun ile değişik Ek-30 uncu maddesinde ise “Bakanlar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığının önerisi ile üniversitelere bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurmaya; bu birimlerle ilgili olarak birleştirmeye, kapatmaya, bağlantı ve isim değişikliği yapmaya yetkilidir…” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, yükseköğretimin yurt düzeyinde dengeli bir şekilde dağılımının sağlanması için öğretim elemanı ve fiziki imkanları elverişli ve yeterli olan üniversiteler bünyesinde yeni birimler kurulması ilkesi ile Yükseköğretim Genel Kurulunun 04/02/2010 tarihli toplantısında alınan Kararı da göz önünde bulundurularak, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü bünyesindeki “Fen-Edebiyat Fakültesi” nin adının “Fen Fakültesi” olarak değiştirilmesi ve Rektörlüğe bağlı “Edebiyat Fakültesi” kurulması uygun görülmüş olup, konuya ilişkin olarak Bakanlar Kurulu kararı alınması gerekmektedir.

.../.../2009 Uzman            A. BORA

.../.../2009 Dai. Bşk.        A. AKYEL

.../.../2009 Bşk. Yrd.        E. AYDIN

.../.../2009 Başkan          M. TEKİNARSLAN

HABERE YORUM KAT