1. HABERLER

  2. ÇALIŞMA HAYATI

  3. DPB | Geçici taşra teşkilatı kurulması hakkında

DPB | Geçici taşra teşkilatı kurulması hakkında

Geçici taşra teşkilatı kurulmasına ilişkin. (04/11/2008-20597)      Çevre ve Orman Bakanlığının bağlı kuruluşu Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde geçici taşra teşkilatı statüsünde DSİ Ilısu Projesi XVI. Bölge Müdürlüğünün kurulmasına ilişki

DPB | Geçici taşra teşkilatı kurulması hakkında

ÖZET: Geçici taşra teşkilatı kurulmasına ilişkin. (04/11/2008-20597)      Çevre ve Orman Bakanlığının bağlı kuruluşu Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde geçici taşra teşkilatı statüsünde DSİ Ilısu Projesi XVI. Bölge Müdürlüğünün kurulmasına ilişkin  olarak söz konusu Genel Müdürlükçe hazırlandığı belirtilen Müşterek Kararname Taslağı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların teşkilatlanmalarına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (g) bendinde, geçici taşra teşkilatının; görev veya hizmet süresi belirtilmek şartıyla ilgili bakanlığın teklifi üzerine ortak (müşterek) kararname ile kurulacağı, bu Kararnamenin Resmi Gazete'de yayımlanacağı ve bu teşkilatın görevleri sona erince kaldırılacağı, 20 nci maddesinde, kurulma işlemlerinin, genel hükümlere göre kadro alınmasıyla tamamlanacağı hükme bağlanmış olup, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) ve (b) bendlerinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarının kanunla ihdas edileceği, 9 uncu maddesinde ise, boş olan kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu belirtilmiştir.

İlgi yazının ekinde yer alan gerekçede, Dicle Havzasında yer alan Ilısu Barajı ve HES İnşaatının büyük bir yatırım projesi olduğu vurgulanarak, bahsedilen projedeki kontrolluk hizmetlerinin en yakın noktadan etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla Mardin’de geçici taşra teşkilatı olarak DSİ Ilısu Projesi XVI. Bölge Müdürlüğünün kurulmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (g) bendi hükmü ve yukarıda belirtilen açıklamalar  dikkate alınarak, Mardin’de geçici taşra teşkilatı olarak DSİ Ilısu Projesi XVI. Bölge Müdürlüğünün kurulması uygun görülmektedir.

           Öte yandan, 3046 sayılı Kanunun 20 nci maddesi dikkate alındığında, geçici taşra teşkilatı olarak DSİ Ilısu Projesi XVI. Bölge Müdürlüğünün kurulmasına ilişkin olarak müşterek kararname tesis edilerek bu kararnamenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının akabinde, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca çıkarılan Yönetmeliğe göre işlem tesis edilmesinin gerektiği değerlendirilmekte olup, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı ve 9 uncu maddeleri karşısında, müşterek kararname ile kadro ihdas edilmesi ve boş kadrolarda değişiklik yapılması mümkün bulunmadığından ve tesis edilecek kararname, geçici taşra teşkilatı kurulmasına ilişkin olduğundan, Müşterek Kararname Taslağının ekinde yer alan kadro ihdasını öngören I sayılı Cetvelin çıkarılması gerekli görülmektedir.

HABERE YORUM KAT