1. HABERLER

  2. ÇALIŞMA HAYATI

  3. DPB | Geçici veya mevsimlik işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi hakkında

DPB | Geçici veya mevsimlik işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi hakkında

Geçici veya mevsimlik işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmeleri hususunun mevzuat değişikliği gerektirdiğine ilişkin 06/03/2006-2206

DPB | Geçici veya mevsimlik işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi hakkında

ÖZET: Geçici veya mevsimlik işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmeleri hususunun mevzuat değişikliği gerektirdiğine ilişkin 06/03/2006-2206

Orman işletmelerinde çalışan geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmeleri hususundaki ilgi dilekçe incelenmiştir.

Bilindiği üzere, kamu kurum ve kuruluşlarındaki sürekli işçi kadrolarına alım usulleri, 18/05/1983 tarihli ve 83/6750 sayılı “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu Yönetmeliğin Kapsam başlıklı 2 nci maddesinde “Bu Yönetmelik, genel ve katma bütçeli daireler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özelleştirme programına alınmış kamu payı ağırlıklı kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, özel bütçeli kuruluşlar, özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı işyerlerinin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının daimi kadrolarına ilk defa işçi olarak alınacaklar ile geçici, mevsimlik ve muayyen süreli işlerde çalışıp daimi kadrolara geçirilecek işçi alımını kapsar.” hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.

Mezkur Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinde ise “Bu Yönetmelik kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına dair işçi olarak alınacaklarda, kamu personeli için yaptırılan merkezi sınavla aynı veya farklı tarihlerde ve en fazla yılda bir en geç dört yılda bir olmak üzere Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yaptırılacak merkezi yazılı sınava katılarak başarılı olduklarına dair belgeye sahip olmaları şartı aranır. Merkezi sınava Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne iş için başvurmuş olanlar katılabilir. Sınav sonuçları bir sonraki merkezi sınav sonuçlarının Kuruma bildirildiği tarihe kadar geçerlidir. Merkezi sınavda başarılı olmak daimi işçi kadrosuna alınmada tek başına bir hak teşkil etmez.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak atama iznini almalarını müteakip, daimi kadrolarına ilk defa alacakları işçilerin sayı ve niteliklerini Türkiye İş Kurumuna bildirmeleri üzerine Kurum, başvuruları talebe uygun olanlar arasından başarı sırasına göre talep miktarının iki katına kadar adayın isimlerini ve adreslerini içeren listeyi, sınava çağırılmaları için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderir. İlgili kamu kurum ve kuruluşu, sınavda başarılı olup, atamaları yapılanlar ve yapılmayanlar ile başarısız olanların listesini Kuruma iletir.” hükümlerine yer verilerek, sürekli işçi kadrolarına alınmaya ilişkin genel hususlar düzenlenmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Geçici Madde 1 ile getirilen düzenleme ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde 2000 yılında belirli hizmet akdiyle geçici, mevsimlik ve muayyen süreli işçi statüsünde istihdam edilenlerin daimi işçi kadrolarına geçirilmeleri hususu düzenlenmiş bulunmaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, geçici veya mevsimlik işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmeleri hususunun mevzuat değişikliği gerektirmesi sebebiyle halihazırda bir işlem tesis edilememiş, görüş ve önerileriniz yapılacak mevzuat çalışmalarında değerlendirilmek üzere not edilmiştir.

HABERE YORUM KAT