1. HABERLER

  2. ÇALIŞMA HAYATI

  3. DPB | Görevden Çıkarma Cezasına Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesi hakkında

DPB | Görevden Çıkarma Cezasına Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesi hakkında

Görevden Çıkarma Cezasına karşı Mahkemece yürütmenin durdurulması kararı verilen personelin, göreve başlatılması gerektiği bilahare daha sonra dava sonucuna göre işlem tesis edilmesinin gerektiği hk.     (4.11.2003) 

DPB | Görevden Çıkarma Cezasına Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesi hakkında

ÖZET: Görevden Çıkarma Cezasına karşı Mahkemece yürütmenin durdurulması kararı verilen personelin, göreve başlatılması gerektiği bilahare daha sonra dava sonucuna göre işlem tesis edilmesinin gerektiği hk.     (4.11.2003) 

            4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince ... İl .... .... Müdürlüğü emrine şef olarak atamasının yapılması önerilen .... ....’ın  .... .... A.Ş. Genel Müdürlüğünde  çalışmakta iken görevden çıkarma cezası aldığı ve cezaya karşı .... .... İdare Mahkemesince yürütmenin durdurulması kararı verildiğinden bahisle ilgilinin atamasının yapılıp yapılamayacağı hususunda  Başkanlığımız görüşünün sorulduğu ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 7.11.1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti olduğu vurgulanmış, 138 inci maddesinin son fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda oldukları, bu organların ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir şekilde değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği öngörülmüştür. Buna paralel olarak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında da; “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararların icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye ve eylemde bulunmaya mecburdur...” denilmek suretiyle idarenin yargı kararlarının gereği olan işlem ve eylemleri gecikmeksizin yerine getirmesi gerektiği zorunluluğu bir kez daha vurgulanmıştır. Diğer taraftan mahkemelerce verilen yürütmenin  durdurulması kararları yapılan idari işlemi dava sonuçlanıncaya kadar hükümsüz hale getirmektedir.

Bu itibarla, ilgiliye verilen Görevden Çıkarma Cezasına karşı Mahkemece yürütmenin durdurulması kararı verildiğinden ilgilinin göreve başlatılması gerektiği ancak daha sonra dava sonucuna göre işlem tesis edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

HABERE YORUM KAT