1. HABERLER

  2. ÇALIŞMA HAYATI

  3. DPB | İşe alınma şartlarını kaybetmemiş personelin, hükümlülük süresinin tamamlanması hakkında

DPB | İşe alınma şartlarını kaybetmemiş personelin, hükümlülük süresinin tamamlanması hakkında

İşe alınma şartlarını kaybetmemiş olan personelin, hükümlülük süresinin tamamlanmasını müteakip yeniden göreve dönmesinin ilgili hükümler ve mezkur Danıştay Kararı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği hk.     (05.03.2003)

DPB | İşe alınma şartlarını kaybetmemiş  personelin, hükümlülük süresinin tamamlanması hakkında

ÖZET: İşe alınma şartlarını kaybetmemiş olan personelin, hükümlülük süresinin tamamlanmasını müteakip yeniden göreve dönmesinin ilgili hükümler ve mezkur Danıştay Kararı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği hk.     (05.03.2003)

İlgi yazı ile, ...... ...... Başmüdürlüğünde Hizmetli olarak çalışan ...... ......’in bu görevi sırasında görevi suistimal suçundan bir yıl süreyle hapis cezasına mahkum olduğu ve (3) ay süreyle memuriyetten men cezası aldığı belirtilmekte ve adı geçenin mahkumiyetinin sona ermesinden sonra tekrar görev yapıp yapamayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde sözleşmeli personel olarak işe alınacaklarda aranacak genel ve özel şartlara yer verilmiş olup, bu maddenin (c) bendinde “Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları” hükmüne yer verilmiş, 45 inci maddesinin (b) bendinde ise; “İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan herhangi birinin sonradan kaybedilmesi” halinde sözleşmenin sona ereceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, Danıştay ..... Dairesinin 22.4.1992  gün ve E:1992/126, K:1992/150 sayılı kararında “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin A/5 inci fıkrasında öngörülen koşulları, mahkumiyetten dolayı yitirmeleri nedeniyle memuriyetle ilişkileri kesilenlerin, memnu haklarının iadesi kararı almaları halinde yeniden Devlet memurluğuna alınabilecekleri, ancak kadro ve ihtiyaç durumları bakımından idarenin bu konuda takdir yetkisi bulunduğu” belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde söz konusu personelin işe alınma şartlarını kaybetmemiş olması halinde hükümlülük süresinin tamamlanmasını müteakip yeniden göreve dönmesinin ilgili hükümler ve mezkur Danıştay Kararı çerçevesinde Kuruluşunuzca değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

HABERE YORUM KAT