1. HABERLER

  2. ÇALIŞMA HAYATI

  3. DPB | KPSS Tercih Kılavuzunda belirtilen özel şartların taşınması gerektiği hakkında

DPB | KPSS Tercih Kılavuzunda belirtilen özel şartların taşınması gerektiği hakkında

KPSS 2008/4 merkezi yerleştirme işlemi neticesinde Memur kadrosuna yerleştirilen adayların Devlet memuru olmaya ilişkin genel şartlar ile varsa ilgili kadrolar için aranılan ve KPSS Tercih Kılavuzunda belirtilen özel şartları taşımaları halinde yerleştiri

DPB | KPSS Tercih Kılavuzunda belirtilen özel şartların taşınması gerektiği hakkında

ÖZET KPSS 2008/4 merkezi yerleştirme işlemi neticesinde Memur kadrosuna yerleştirilen adayların Devlet memuru olmaya ilişkin genel şartlar ile varsa ilgili kadrolar için aranılan ve KPSS Tercih Kılavuzunda belirtilen özel şartları taşımaları halinde yerleştirildikleri kadrolara atanmaları gerektiğine ilişkin 19/02/2009-2793

KPSS 2008/4 merkezi yerleştirme işlemi neticesinde Bakanlığınız emrine Memur kadrosuna yerleştirilen adayların, Bakanlığınıza yeni ihdas edilen Sekreter unvanlı kadrolara atanıp atanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50’nci maddesinin birinci fıkrasında, Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte ise kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmak isteyenlerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) (B) grubu kadrolar için yapılacak oturumlara katılmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

Mezkûr Yönetmeliğin Adayların başvurmaları ve atanmaları başlıklı 25 inci maddesinde “Adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, Tercih Kılavuzu’nda yazılı olan belgeler ve KPSS Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte atanmak üzere süresi içinde başvururlar.

Kamu kurum ve kuruluşları, atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir sınav değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif  eder.

(Değişik üçüncü fıkra: 11/12/2006-2006/11473 K.) Beşinci Bölümde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır.

Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

                18/04/1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet memurlarının liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde yükselmelerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”in Ek 1 inci maddesinde ise;

                “Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır. İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”  hükmüne yer verilmiştir.

                Bu itibarla, merkezi yerleştirme işlemi sonucunda Bakanlığınıza yerleştirilen adayların, Devlet memuru olmaya ilişkin genel şartlar ile varsa ilgili kadrolar için aranılan ve KPSS Tercih Kılavuzunda belirtilen özel şartları taşımaları halinde yerleştirildikleri kadrolara atanmaları gerektiği, hizmet ihtiyaçları doğrultusunda Sekreter unvanlı kadrolara yapılacak atamalar hususunda ise Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Bakanlığınız Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre işlem tesis edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

HABERE YORUM KAT