1. HABERLER

  2. ÇALIŞMA HAYATI

  3. DPB | Sözleşmeli personel için tespit edilecek ücretin azami tutarı hakkında

DPB | Sözleşmeli personel için tespit edilecek ücretin azami tutarı hakkında

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü bendi çerçevesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel için tespit edilecek ücretin azami tutarına ilişkin 01/08/2005-14241

DPB | Sözleşmeli personel için tespit edilecek ücretin azami tutarı hakkında

ÖZET: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü bendi çerçevesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel için tespit edilecek ücretin azami tutarına ilişkin 01/08/2005-14241

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü bendi çerçevesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel için tespit edilecek ücretin azami tutarının belirlenmesinde tereddüde düşüldüğünü ve konu hakkında Başkanlığımızın görüşünün istendiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü bendinde; "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilmeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için içişleri Bakanlığı unvanlar itibariyle sınırlama getirebilir." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde;

1-Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel için tespit edilecek ücretin azami tutarının belirlenmesinde; karşılık gösterilen kadro unvanının kadro derecesi dikkate

alınmaksızın söz konusu kadro unvanının 1 inci derecesinin 1 inci kademesi esas alınması

gerektiği,

2-Genel hükümlere göre linçi dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanlarında ise; söz konusu kadro unvanı için aranan öğrenim durumu ve diğer niteliklerin göz önünde bulundurulması, bunun dışındaki niteliklerin ise sözleşmeli personel istihdamında dikkate alınmaması, dolayısıyla bu şekilde istihdam edilecek sözleşmeli personel için tespit edilecek ücretin azami tutarının belirlenmesinde; sadece kadro unvanı dikkate alınarak söz konusu kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek derecenin 1 inci kademesinin esas alınması gerektiği,

3- Söz konusu madde belediye ve bağlı kuruluşlarının hangi alanlarda ve bu alanlarda hangi unvanlarda sözleşmeli personel istihdam edebileceğini ayrıntılı olarak düzenlediğinden, belirlenen unvanlar dışında sözleşmeli personel istihdamı mümkün olmadığı,

HABERE YORUM KAT