1. HABERLER

  2. ÇALIŞMA HAYATI

  3. DPB | Uzman kadroları ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı hakkında

DPB | Uzman kadroları ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı hakkında

Uzman kadrolarının 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamındaki kadrolara dahil edilmesine ilişkin 31/10/2007-17515

DPB | Uzman kadroları ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı hakkında

ÖZET: Uzman kadrolarının 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamındaki kadrolara dahil edilmesine ilişkin 31/10/2007-17515

Genel Müdürlüğünüzde bulunan Uzman kadrolarının 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamındaki kadrolara dahil edilmesine ve kalifiye eleman istihdamına imkan sağlanmasına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin değişik (b) bendinde, “ b) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, devlet tarafından tahsis edilen kamu sermayesinin karlı, verimli ve ekonominin kurallarına uygun bir şekilde kullanılmasında bulunduğu teşkilat, hiyerarşik kademe ve görev unvanı itibariyle kuruluşunun karlılık ve verimliliğini doğrudan doğruya etkileyebilecek  karar  alma,  alınan  kararları uygulatma ve uygulamayı denetleme yetkisi verilmiş asli ve sürekli görevler genel idare esaslarına göre yürütülür. Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevleri; genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul ve daire başkanları, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile ekli 1 sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen diğer personel eliyle gördürülür.

           Bunlar hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

                Diğer taraftan, 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesinde, “Bu Yönetmelik;

                a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,…

                atanacaklar için yapılacak işlem ve sınavları kapsar.” hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu madde hükmü, genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-11 inci maddesinde sayılan kariyer meslekleri ihtiva etmektedir.

                Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklama çerçevesinde, Genel Müdürlüğünüzde bulunan Uzman pozisyonlarının A Grubu kadrolar içine alınarak 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin değişik (b) bendi kapsamındaki kadrolara dahil edilmesi hususunda herhangi bir işlem tesisi mümkün olamamıştır.

HABERE YORUM KAT