1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Zabıt Katibi nedir? Kabıt Katibi nasıl olunur? Zabıt Katibi görevleri görevleri

Zabıt Katibi nedir? Kabıt Katibi nasıl olunur? Zabıt Katibi görevleri görevleri

Zabıt Katibi nedir? Kabıt Katibi nasıl olunur? Zabıt Katibi görevleri görevleri nelerdir? soruları internette araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırdık. İşte tüm merak edilenler..

Zabıt Katibi nedir? Kabıt Katibi nasıl olunur? Zabıt Katibi görevleri görevleri

Zabıt Katipliği arama motorlarında en çok aranan konulardan birisidir. Peki Zabıt Katibi nedir? Kabıt Katibi nasıl olunur? Zabıt Katibi görevleri görevleri nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizde...

ZABIT KATİBİ NEDİR?

Zabıt Katibi, Adalet Bakanlığı'nca taşra ve merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere atanan yardımcı yargı personelidir.

Görev yerleri, adliyeler(mahkeme veya savcılıklar), bölge idare ve iş mahkemeleri, seçim kurulları veya müdürlükleri veya icra daireleri(icra memuru sıfatı ile)'dir.

Zabit katiplerinin işleri genelde rutin ve yoğundur. Sözlü ifadelerin yazılı ortama eksiksiz aktarılmasında önemli görev üstlenmektedirler.

Zabıt Katibi nedir? Kabıt Katibi nasıl olunur? Zabıt Katibi görevleri görevleri

ZABIT KATİBİ NASIL OLUNUR?

Zabıt katibi olmak için adalet bakanlığının ilanlarına başvuru yapmak gerekir. KPSS en az 70 puan ile başvuru yapılır. Daha sonra uygulamalı klavye sınavı yapılır ve başarılı olanlar mülakata alınır. Buradan da başarı ile geçenler güvenlik soruşturması olumlu ise alınacaktır. Alımlar en yüksek puandan başlayarak oluşturulan listelere göre, kontenjan adetince yapılır.

Başvuru yaptığınız ilanda belirtilmiş olan şartları sağladığınız takdirde Adalet Bakanlığınca yapılacak olan eleme sınavlarına katılabilirsiniz. Sınavın akabinde sizde daktilo sınavına katılmanız istenir. Bu sınavda tercihinize göre F ya da Q klavye kullanabilirsiniz. Bu aşamada sizden 3 dakika içinde en az 90 kelimeyi yanlış yapmadan yazmanız istenir. Hızlı klavye kullanıyorsanız bu aşamada herhangi bir problemle karşılaşmazsınız.

Klavye sınavında başarı göstermeniz halinde sözlü sınava tabi tutulursunuz. Sözlü sınav belirli konular çerçevesinde şekillendirilmiştir. Sözlü sınavda başarılı olduğunuz takdirde zabıt katibi olarak ilgili kadroya yerleştirilmeye hak kazanırsınız.

Zabıt Katibi nedir? Kabıt Katibi nasıl olunur? Zabıt Katibi görevleri görevleri

ZABIT KATİBİ KİMLER OLABİLİR?

Alım için açılan ilana göre değişmekle birlikte en az lise mezunu olunduğunda dahi zabıt katibi olunabilir. Fakat bu durumda bilgisayar veya daktilo sertifikası gibi taleplerde bulunulabilir.

Bunun yanı sıra lisans mezunları KPSS puanlarına göre değerlendirilirler. Genel olarak adaylardan KPSS'den ilgili puan türlerinde 70 puan almış olmaları beklenir.

Zabıt Katibi nedir? Kabıt Katibi nasıl olunur? Zabıt Katibi görevleri görevleri

ZABIT KATİBİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

1-Yazi İşleri Müdürünün tayin ve tevdi ettiği işleri görmek (Yönetmelik 1 ve 2. madde )

2-Mahkeme defterlerinin temiz ve düzgün olarak tutulup yazılması, mahkemeye ait tüm yazışmaları vaktinde yapmak ve dava dosyalarını düzenli ve sıralı bir şekilde bulundurup saklamak ( Yönetmelik 4. madde )

3-Duruşmalara katılarak hâkimin nezareti ve emri altında tahkikat ve muhakematın cereyanını tutanağa kaydetmek, tutanakları temiz ve okunaklı olarak yazmak ve hazır bulunan hâkimle birlikte imzalamak (Yönetmelik 30. madde, HUMK 151, 152 ve 157. madde )

4-Ara kararı gereğince yapılacak yazışma ve işlemler için tarafların ödemesi gereken miktarı, iş sahibine ve vezneye ya da yazı işleri müdürüne bildirmek, ara karar gereğinin yerine getirildiğini tutanak altına işaret ve imza etmek (Yönetmelik 32. madde )

5-Daha önce avans olarak yatırılmış paradan ara kararı gereğini yerine getirmek üzere vezneden ya da yazı işleri müdüründen gerekli kısmını almak ve bu isi karar verilmesinden iki gün içinde yapmak ( Yönetmelik 35. madde )

6-HUMK’nin 157. maddesinde yazılı kimselerin ( her iki taraf ve vekilleri ) dosyayı incelemesine nezaret etmek (Yönetmelik 39. madde ).

7-Mahkemece verilen ve acele islerden sayılan nafaka takdiri, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi gibi davalara ilişkin kararları diğerlerinden önce ve çabuk yazmak (Yönetmelik 49. madde ).

8-Mahkemece görevlendirildiği durumda, ihtiyati haciz dışındaki tedbirlerin tatbikini yapmak (HUMK 106.madde ).

9-Mahkeme dışında hâkim veya naip huzuruyla yapılacak tüm işlemlerde hazır bulunmak (HUMK 154. madde ).

10-Mahkemeden önce ve gerekmesi halinde muhakemenin bitmesinden sonra dava dosyasını inceleyebilecek mahkeme üyelerine vermek ve vakti zamanında noksansız almak (HUMK 158. madde ).

11-Cevabi zamanında gelmeyen müzekkerelerin tekidini yapmak.

12- Kanun ve yönetmelikle yüklenmiş diğer görevler.

a) Kalem hizmetlerinin yürütülmesi, (Yönetmelik 5. madde)

b) iş bölümüne göre kendisine verilen işleri zamanında yerine getirmek, biriktirmemek,

(Yönetmelik 6. madde)

c) Yazı işleri müdürünün denetiminde Ceza hukuku ile ilgili mevzuat hakkında bilgilenmek,

(Yönetmelik 7. madde)

d) Defterlere sayfa numarası vererek mahkeme mührünü basıp hakime imzalatmak, (Yönetmelik

57. madde)

e) Cumhuriyet Başsavcılığı veya mahkemelerdeki defterler ve kartonları temiz, düzgün, sağlıklı

bir şekilde tutmak, (Yönetmelik 23, 58. madde)

f) Defterlerde düzeltme yapıldığı takdirde yanlış olan bölümün üzerini ince bir çizgi çizip defter

kenarına düzeltme yaptıktan sonra keyfiyet C.savcısı ve Hakimi veya Mahkeme başkanınca onaylatması.

(Yönetmelik 58. madde)

g) Dava dosyalarını gününde esas defterine kaydetmek, (Yönetmelik 60. madde

h) Açılan her dava için ayrı bir dosya düzenlemek, (Yönetmelik 67. madde)

i) Mahkemelerce verilen kararlar ve suretlerinde imzasının bulunması zorunludur.

(Yönetmelik 66, 68. madde)

j) Her türlü tebligat işlemlerini yapmak, (Yönetmelik 77, 82. madde)

k) Tutuklu sanığa duruşma gün ve saatinin tebliği için cezaevi müdürlüğüne yazı yazmak,

l) Tutanak ve diğer yazılı kağıtları yönetmeliğin 79. maddesine göre kullanmak.

m) Dosyaları yönetmeliğin 80. maddesine göre düzenlemek ve dizi listesi hazırlamak,

n) Duruşma günü listesi hazırlamak, (Yönetmelik 81. madde)

o) Mağdurun, şikayetçinin, suçtan zarar görenin ve katılanın vekilleri ile müdafiin kovuşturma

zamaında delilleri incelemesine nezaret etmek, (Yönetmelik 83. madde)

p) Ara kararların yerine getirilmesini sağlamak, (Yönetmelik 85. madde)

q) Karara karşı istinaf, temyiz ve merci tayini isteminde bulunulması ile noksan ikmali için iade

hallerinde “Dosya gönderme formu” doldurularak Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet

Başsavcılığa veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere imzaya sunmak

(Yönetmelik 87. madde)

r) Keşif, otopsi, yer gösterme, ölü muayenesi ve duruşmalarda hazır bulunmak ve tutanakları

imzalamak, (MK 188-219-220)

Zabıt Katibi nedir? Kabıt Katibi nasıl olunur? Zabıt Katibi görevleri görevleri

ZABIT KATİBİ KLAVYE SINAVI NASIL OLUNUR?

Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanılabilecektir) üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı, göz önünde bulundurulacaktır.

Zabıt katibi olma süreci kısaca: İlgili KPSS’den 70 üzeri puan almak, başvuru koşullarını karşılamak, klavye sınavını geçmek ve sözlü mülakatta başarılı olmak şartlarını taşıyor.

Zabıt Katibi nedir? Kabıt Katibi nasıl olunur? Zabıt Katibi görevleri görevleri

ZABIT KATİBİ MAAŞLARI NELERDİR?

Tablo, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre hazırlanmış olup, eşin çalışmıyor olmasına ve/veya çocuk sayısı ile yaşlarına göre aylık net maaş miktarı tabloda gösterilenden daha fazla olabilecektir.

Zabıt Katibi nedir? Kabıt Katibi nasıl olunur? Zabıt Katibi görevleri görevleri

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 5. Dönem Toplu Sözleşmesine dair, "Zam oranları konusunda sendikaların daha yüksek talepleri oldu. Hükümetin en son teklif ettiği 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 nihai olarak kabul edildi.'' dedi.

HABERE YORUM KAT